سالم و سلامت

استفاده از مواد اولیه سالم و مرغوب
در تهیه غذای قریشی

شماره تماس: 2959

ساعت کاری مجموعه: 11:00 الی 21:00

سالم و سلامت

استفاده از مواد اولیه سالم و مرغوب
در تهیه غذای قریشی

شماره تماس: 2959

ساعت کاری مجموعه: 11:00 الی 21:00

سالم و سلامت

استفاده از مواد اولیه سالم و مرغوب
در تهیه غذای قریشی

شماره تماس: 2959

ساعت کاری مجموعه: 11:00 الی 21:00